Kanavelić objavljuje sve oblike znanstvenih tekstova iz područja književnosti, povijesti umjetnosti, jezika, povijesti, kulturne baštine, turizma, pomorstva, arhitekture, brodogradnje, folkloristike, etnologije i sl. Ima za cilj vrednovati, promovirati i znanstveno valorizirati književna, jezična i kulturna dostignuća, s posebnim naglaskom na kulturnu baštinu grada i otoka Korčule.

Časopis nije isključivo vezan za lokalne teme, već je osnovan s ciljem da bude kvalitetan i prepoznatljiv međunarodni znanstveni časopis, izvor novih znanstvenih spoznaja, i poticaj suvremenom književnom i umjetničkom stvaralaštvu.

Časopis je strukturno podijeljen u nekoliko cjelina:

Blok 1. Znanost – sadrži znanstvene tekstove opsega do 30 kartica teksta (1 kartica = 1800 znakova) koji podliježu postupku recenziranja

Blok 2. Književnost – sadrži djela recentnog književnog stvaralaštva, pjesničke, prozne i dramske tekstove preporučenog opsega do 7 kartica teksta (1 kartica = 1800 znakova).

Blok 3. Prijevodi – posvećen je neobjavljenim književnim prijevodima do 7 kartica teksta (1 kartica = 1800 znakova).

Blok 4. Osvrti i prikazi sadrži osvrte, prikaze, eseje, recenzije, informacije sa znanstvenih skupova ili kulturnih manifestacija i sl. a tekstovi objavljeni u ovom bloku ne podliježu postupku recenzije.

Kanavelić objavljuje tekstove na hrvatskom i drugim stranim jezicima. Pristankom na objavljivanje u časopisu autor ustupa Kanaveliću autorska prava za objavljivanje u tiskanom i online izdanju časopisa. Objavljeni članci se ne honoriraju. Autori (i koautori) dobivaju besplatno po primjerak časopisa u kojem je objavljen njihov članak. Svaki ponuđeni rukopis mora biti autorski izvoran/originalan, neponovljen, uredno pripremljen prema uputama autorima i namijenjen za objavljivanje samo u časopisu Kanavelić.

Kategorije radova u bloku Znanost

Znanstveni radovi podliježu recenziranju uredništva i barem jedne pozitivne vanjske recenzije uz anonimnost autorstva. Recenzirani radovi kategoriziraju se u sljedeće kategorije: izvorni znanstveni rad, prethodno priopćenje, pregledni rad, stručni rad.

Obvezni podaci koje radovi moraju sadržavati :

– ime i prezime autora

– adresa ustanove ili prebivališta autora

– sažetak na engleskom i hrvatskom jeziku (do 200 riječi)

– ključne riječi (od 3 do 10)

– popis korištene literature

Veličina slova

Prilozi se šalju u fontu Times New Roman; veličina 12 točaka; prored 1.5 linija; obostrano poravnat tekstualni blok; paginirane stranice; izdvojeni citati i bilješke od 10 točaka.

Prilozi

Slike i prilozi moraju biti visoke kvalitete. Treba ih poslati odvojeno od rukopisa, svaku kao zasebnu datoteku, bilo poštom na nekom mediju ili elektronički. Slike treba pripremiti u JPEG ili TIFF formatu (u boji s rezolucijom 300 ppi, a grayscale 600 ppi). Fotografije moraju biti jasne i kontrastne.

Upute za reference

naslovi književnih djela, filmova, kazališnih predstava, knjiga, zbornika, slika i glazbenih djela navode se u kurzivu

Preporučuje se korištenje harvardskog stila navođenja:

– navođenje za knjige:

Prezime, inicijal(i) autora. (godina izdavanja) Naslov: podnaslov. Podatak o izdanju. Mjesto izdavanja: Izdavač.

– navođenje članka iz časopisa:

Prezime, inicijal(i) autora. (godina izdavanja) Naslov članka: podnaslov. Naslov časopisa, Oznaka sveska/godišta/volumena (broj), str. od – do.

– navođenje članka iz zbornika:

Prezime, inicijal(i) autora. (godina izdavanja) Naslov rada: podnaslov. U: Prezime, inicijal(i) urednika, ur. Naslov zbornika: podnaslov. Mjesto izdavanja: Izdavač, str. od – do.

– navođenje jedinice s interneta:

Prezime, inicijal(i) autora. Naslov stranice. Potpuna URL adresa (datum pristupa stranici)

Rok za dostavu

Radovi se primaju do 31. kolovoza 2021.

Radove primamo na adresu Hrvatske bratske zajednice 15, 20260 Korčula ili elektroničkom poštom na gradska.knjižnica.ivan.vidali@gmail.com.

Napomena: Svaki pojedini autor odgovoran je za činjenice naznačene u svojem radu objavljenom u časopisu Kanavelić. Stoga je Gradska knjižnica Ivan Vidali, kao izdavač, oslobođena bilo kakve odgovornosti koja iz toga može proisteći